English

جشنواره قران وعترت
قرآنی
 معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

رتبه ی ششم مشارکت در بین دانشگاه های وزارت علوم

1399/12/06

تداوم فعالیت های فرهنگی دانشگاه مراغه در روزهای کرونایی

1399/02/01

کانون دختران آفتاب دانشگاه مراغه برگزیده هفتمین جشنواره ملی رویش شد.

1398/06/31

جهش علمی چشمگیر دانشگاه مراغه در دهمین جشنواره ملی حرکت

1396/10/10