English

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد
روز معلم بر عموم اساتید و معلمان دلسوز و ایثارگر مبارک باد
پانزدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت در دانشگاه مراغه آغاز شد
16 اردیبهشت، روز مراغه گرامی باد
 معاونت فرهنگی و اجتماعی