منوی اصلی
 

دفتر معاونت

مسئول دفتر معاونت فرهنگی: آقای امیر تاروردی زاده

شرح وظایف:

    1- دریافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده به دفتر و تنظیم کارتابل جهت ملاحظه معاونت

    2- ثبت مکاتبات و تحویل نامه های ارجایی به همکاران 

   3- تنظیم وقت جلسات و ملاقاتها معاونت

   4- پاسخگوئی به مراجعات حضوری و تلفنی

    5- پیگیری تایپ و ثبت کلیه مراسلاتشماره تماس دفتر : 04137273068 داخلی :321
شماره فکس:04137276065

ایمیل:
fariddzajim@gmail.com