کارگاه های آموزشی طرح کمند

 1. کارگاه فن بیان و ارائه مطلب
 2. کارگاه بازاریابی و جذب مشتری و سرمایه گذار
 3. کارگاه برند سازی ایده ها و آشنایی با حق مالکیت فکری اثر
 4. کارگاه آشنایی با اصول کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
 5. کارگاه آشنایی با امور مالی
 6. کارگاه آشنایی با صنایع و شرکت های موفق
 7. کارگاه آشنایی با تعدادی از محورهای رویداد به صورت تخصصی
 8. کارگاه آشنایی با استارت آپ
 9. کارگاه پرورش افکار
 10. کارگاه تیم سازی و کار گروهی
 11. کارگاه انتقال تجربه کارآفرینان و صاحبان صنایع نمونه استان