جوایز و تسهیلات طرح کمند

نفراول هر محور10/000/000 ریال
نفر دوم هر محور 8/000/000 ریال
نفر سوم هر محور 6/000/000 ریال